phạm duy thanh

CM12 - Rom Lollipop cho Samssung Galaxy J 01/04/2015

rom lollipop dành cho galaxy j, galaxy j lollipop, cm12 galaxy j

 1. phạm duy thanh

  Changelogs:
  Mã:
  [/B]
  07/03/2015
  - GPS
  - Kernel 0.94
  
  Hướng dẫn cài đặt:
Đang tải...