DataStax

DataStax là công ty quản lý dữ liệu thời gian thực. Với DataStax, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể huy động dữ liệu thời gian thực và nhanh chóng xây dựng các ứng dụng thông minh, có khả năng mở rộng quy mô cần thiết để trở thành một doanh nghiệp dựa vào dữ liệu. Với Astra DB và Astra Streaming, công ty cung cấp sức mạnh của Apache Cassandra™ – cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng cao nhất trên thế giới – với công nghệ phát trực tuyến Apache Pulsar™ tiên tiến trong một cấu trúc dữ liệu ngăn xếp mở (open data stack), khả dụng trên mọi đám mây. Hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới, bao gồm Verizon, Audi, ESL Gaming và nhiều doanh nghiệp khác đang dựa vào DataStax để giải phóng sức mạnh của dữ liệu thời gian thực nhằm mang lại những trải nghiệm kỹ thuật số ở thời điểm hiện tại, từ đó có thể giành được thị trường mới và thay đổi ngành. Tìm hiểu thêm tại DataStax.com.

DataStax là nhãn hiệu đã đăng ký của DataStax, Inc. và các công ty con của DataStax tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Apache, Apache Cassandra, Cassandra, Apache Pulsar, Pulsar và Apache Kafka là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Apache Software Foundation hoặc các công ty con của tổ chức này tại Canada, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.